میانجی ...

        

                    

            دعوا ست این جا ... ،

            دل َم آغوش می خواهد ...

            خود َم امّا نمی خواهد ... ،

            بیا دل َم را با خود َت به گوشه ای ببَر و آرام َ ش کن ...

      

              

         

           

             

                

              

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید