باور ...

                     

                                   

 
 
                        آقای  ِ  صالحی  ِ عزیز  ... ،
 
                        لطفا  بیا  و  بگو  حال  ِ  همه ی  ِ  ما  بد  است ... ،
 
                        لطفا تر  امّا  بخواه   ...
 
                        او  باور  کند ...
    
          
              
                  
                       
                   
                      
                          
                    
                          
                        
                         
                    
                     
                        
      
.
/ 0 نظر / 5 بازدید