فاصله ...

                

                                   

                          من  حرف  و  تو  عمل  ... ،

                          چه  دور َم   از  تو  ...

            

                   

                     

                     

                       

                        

                          

.

/ 1 نظر / 4 بازدید