تنها ...

                   

                        

                      آدم  ِ  تنها  هم  یک  آدم  ِ معمولی  مثل ِ  شما ست به خدا ... ،

                      چشم  دارد ...

                       سر  دارد ...

                       گوش  دارد ...

                       دست  دارد ...

                       پا  دارد ... ،

                       آآ خ خ  ... ،

                       هم پا   ندارد ...

                   

                          

                            

                              

                         

                                  

                                

.

/ 4 نظر / 5 بازدید
مارگزیده

هم دل . . . . هم

کرانه

گاهی هم همدل...ندارد...

دل پاک

تنها هیچ هم ندارد ... همسر همدل همدست همپا فقط وهم دارد ...