آمدن ...

              

                           

                             غم  ِ  دیگران  می خورم  ... ،

                             قسم  که  آمدن ...

                             رفتن  از  دیگری  است ...

           

                   

                        

                      

                         

                    

           

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

من رفتنی نبودم ... تو بند کفشهایم را محکمتر کردی...!