فرار ...

                  

                         

                            

             فرار  اشکالی  ندارد ... ،

             فرار  گاهی  راه  ِ  چاره  است ... ،

             اشکال  وقتی  بروز  می کند  که  از  خود َت  فرار  می کنی ... ،

             یعنی  بی چاره گی ...

           

               

                 

                  

                             

                 

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید