تفکرّ ...

             

                

                           

                    متفکرّ  در جامعه ای  نمود  پیدا  می کند  که ...

                    تفکرّ  نمودی  ندارد  ...

           

           

                  

         

             

            

                   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید