هیچ ...

 

 

 

                درد  یعنی  دل َم  برای َت  یک ذرّه  شده  امّا  هیچ غلطی  نمی توانم  بکنم  ...

         

           

            

            

            

              

             

          

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید