ترس ...

            

                         

                   می دانی ... ؟! ،

                   بعضی چیزها  واقعا  اغراق  و  سیاه نمائی  و  ترحّم طلبی  نیست ... ،

                   واقعا  نیست ... ،

                   مثل  ِ  ترسَ م  از ...

                   حسرت  ِ  یک  دوست َت  دارم ...

                   که  با  خود  به  گور  ببرَم  ...

          

              

                 

             

                

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید