گریه ...

             

                            

                               گریه ...

                               راه  ِ  چاره  نیست  امّا ...

                               راه  ِ  مسالمت آمیز  ِ  بی چاره گی  است ...

       

           

          

             

              

           

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید