تواضع ...

 

 

 

                      تواضع  به  معنای  ِ  اکراه ِ  پذیرفتن  ِ  قدرت  نیست ... ،

                      به  معنای  ِ  شهامت ِ  تقسیم  ِ  قدرت  است ...

    

          

          

        

           

        

        

          

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید