عاقبت ...

                  

                   

                  

                               به تو دل سپُردن ...

                               سرسپُردن به رویاست ...

       

            

             

          

            

             

           

            

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید