رعایت ...

        

                   

              بوسه های ِ پی در پی ام از گوشه ی ِ لب های َت که لب بر لب می رسد ... ،

              جزئیات ِ تو را باید خوب رعایت کرد ...

         

       

       

       

       

       

      

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید