سکوت ...

                     

                            

                       سکوت  که  حرف  نزدن  نیست ... ،

                       از قید ِ  واژه  رها شدن  است ...

         

               

                       

                      

                      

                                

                  

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ساحل نشین

سکوت سکوت است هرچه می خواهی با دهان بسته صدایش کن...