درک ...

                   

                

                  

                 خدایا  تو همیشه  خیلی  بوده ای  ... ،

                 نمی دانی  هیچ شدن  چه  دردی  دارد  ...

           

                  

                      

                        

                      

                          

                        

             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رها

انسان بودن که از هیچ بودن بدتره!!! خدا حتی نمیدونه انسان بودن چه دردی داره!! با اینکه روح خودشو همه جا یدکمی کشیم!!! کاش واقعا می شد هیچ شد! پوچ شد!! عدن شد!! نبود!! جسم نداشت! روح نداشت!! بی وجود بی وجود بود!! آخ! چه حالی میداد اون موقع!