فتبارک ...

                        

                                    

                               از  دور  دل  می بُرد ... ،

                               از  نزدیک ...

                               ایمان  هم ...

            

                

                      

                           

                      

                        

                        

                     

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
puma_6569

فرشید جان این ینی چی؟ از دور دل می برد ... از نزدیک ایمان هم و ارتباط فتبارک ؟

puma_6569

بریدی از من؟!!! درد داشت عجیب ... دل نبر ... دل نبر ... ب با ضمه متشکرم از جواب