ادبیّات ...

     

          

             

                       زمان  در تنهائی  می دانی  چگونه  صرف  می شود ... ؟
  
                       از  ترس  ِ  آینده ...
     
                       حال َت  به هم  می خورد  و ...
       
                       گذشته  را  بالا  می آوری ...
          
            
           
           
           
           
          
            
            
               
             
               
             
                  
.
/ 0 نظر / 4 بازدید