معرفت ...

                 

                         

                           از درد  مَرد تر  ندیده ام  ...

                           ایستاده  به  پای ِ  آدم  تا  دم ِ  مرگ ...

          

           

              

           

               

             

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید