خوب ...

           

                       

                     در  ِ  عشق  اگر  بسته  است ...

                     از  دیوار  ِ هوس  بالا  می رویم ... ،

                     ما  دل  دزد ها  ...

                     نیفتادن  را  خوب  بلدیم ...

       

        

         

          

       

          

         

           

.

/ 0 نظر / 6 بازدید