نزدیک ...

 

 

 

                        دیگر  احساس  ِ  تنهائی  نمی کنم ... ،

                        آن قدر  نزدیک  شده ام  که ...

                        دارم  خود  ِ  تنهائی  را  احساس  می کنم ...

    

         

          

          

           

         

          

         

       

.

/ 0 نظر / 3 بازدید