( در کار ِ دنیا ) ...

         

                      

                

                    خدایا می دانم تو دست نداری امّا ...

                    دستم را رها نکن ...

         

         

         

         

          

         

            

.

/ 0 نظر / 5 بازدید