من تر ...

                      

                             

                             من   از  زنده  نبودن ...

                             روی  ِ  تمام  ِ مرده گان  ِ  عالم  را  سفید  کرده ام  ...

    

          

             

            

             

                

            

        

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

و من چون به زنده بودنم یقین دارم آزرده تر