آدم ...

 

 

 

                      آدم  است  دیگر ... ،

                      دل َ ش  کسی  را  می خواهد  که  نیست ...

    

        

          

       

          

       

        

     

            

.

/ 0 نظر / 3 بازدید