ما ...

                

                              

                           ما ...

                           تقریر  ِ  بودن ایم ...

                           در  تقدیر  ِ  نبودن ها ...

           

         

           

            

            

            

                     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید