فرق ...

              

                      

                  این که  پشت  ِ  یک طرز  ِ  نوشتار ،  فکری  نهفته  باشد ...

                  با  این  که  پشت  ِ یک  طرز  ِ فکر ،  نوشتاری  نهفته  باشد ...

                  فرق  بسیار  است ... ،

                  اوّلی  تالیف  است  و دوّمی  تقلید ...

          

            

                

                

               

                   

             

                      

.

/ 0 نظر / 5 بازدید