لیله الرغائب ...

                         

                            

                                  هوا جان ...

                                  در  این شب  ِ  آرزوها ...

                                  کمی  آهسته تر  رد  شو ... ،

                                  اصلن  بایست ... ،

                                  من  آرزوهای  ِ  بر  باد  رفته  زیاد  دارم ...

          

             

               

                  

                    

                       

                      

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
دل پاک

بباد رفت تمام ایده ها و آرزوها زیاد رفت ...

سعیده

قشنگ بود