کم و زیاد ...

 

 

 

                  می گویم : پس فردا که آمدم این ها را باید حل کرده باشی ...  ،

                  با غر و لند می گوید : یک روز خیلی کم است ... ،

                  گیج می شوم ... ،

                  خداحافظی می کنم و می روم ... ،

                  ریاضی  ِ دبستان توجیهی برای خیلی زیاد بودن ِ یک روز ِ تنهائی ندارد ...

            

                 

                

                 

                  

                 

                

               

             

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید