برتری ...

                        

                          

                       قوی ها ...

                       دیگران  را  می بَرند  ... ،

                       قوی تر ها   امّا ...

                       به خود  ِ شان  نمی بازند  ...

            

                     

                   

                  

                    

                        

                         

                              

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
...

عالی