فرق ...

            

                         

                     این  که  به  آدم  یاد  بدهند ...

                     با  این  که  آدم  خود َ ش  یاد  بگیرد ...

                     فرق  َش  تومنی  نه ریال  است ... ،

                     فرق َ ش  فرق  ِ  بلد  و متفکر  است ...

         

            

               

                

               

                 

   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید