گم ...

             

                             

                    سردرگم  از  گمشده   گم شده تر  است ... ،

                    گمشده  ...

                    در جائی  گم شده ... ،

                    سر در گم ...

                    در کسی ...

          

           

              

                    

                

                   

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید