سکوت ...

                 

               

                     

                          گفتم : بیشتر از همیشه  به  مرگ  فکر می کنم ... ،

                          گفت : از زنده گی بگو ... ،

                          گفتم : کمتر از همیشه  به  زنده گی  فکر می کنم ... ،

                          سکوت  کرد ...

          

                                  

                            

                  

                    

                 

                

                   

                             

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید