شعر ...

                

                

           

                               شعر ...

                               درد  ِ  آهنگین  است ...

                   

           

             

               

                 

                  

                                   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید