شب ...

                       

                                 

                             شب  ...

                             روبروی  ِ  آئینه  که  می ایستد ...

                             ماه  و  ستاره  می بیند ...

           

             

                 

                  

                      

                     

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
قاصدک

تاریک ِتاریک؟!نقدر تاریک که ماهیت شب را بتاباند و خود محو تاریکی شود؟؟من میخواهم چشمانم را وقتی ستاره میبارند ببینم...