درد ...

                     

                                     

                            درد ...

                            فرصت  ِ  مقطوع ِ  روئیدن ... ،

                            درد ...

                            فرصت  ِ   پرچین  ِ  پرواز  است ...

             

                    

                          

                    

                      

                              

                         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید