دانش ...

                        

                              

 تنهائی یعنی ...

 می دانی دل َت چقدر می خواهد یک نفر را به شامی سینمائی تئاتری قدم زدنی دعوت کنی ...

  بعد هم می دانی دل َت چقدر گوه ِ زیادی می خورد ...

       

            

      

 

 

       

 

          

.

/ 0 نظر / 7 بازدید