بازی ...

         

             

          

           مسئولیت ، لذّت ، لذّت ِ مسئولیت ، مسئولیت ِ لذّت ...

           این ها بازی با کلمات نیست ... ،

           یا اگرهم هست به نظرم کلّ ِ مفهوم ِ انسانیت در این بازی است که معنا پیدا می کند ...

      

         

              

           

           

          

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید