عکس ...

                   

                                

                   آدم  تنها  که  باشد ...

                   عاشق  ِ  عکس  هم  می شود ... ،

                   انگار  که  تنهائی ...

                   فقط  دنبال  ِ  جمع کردن  حسرت  است ...

        

              

              

           

             

              

              

.

/ 0 نظر / 5 بازدید