لطفا ...

           

                       

                          برای  ِ  من نماندن  سراغ  ِ  کسی  نروید ... ،

                          لطفا  برای  ِ  ما شدن  بروید  ... ،

                          خیلی فرق دارد ...

                          خیلی ... ،

                          اوّلی فرار از خود است ...

                          دوّمی در آغوش کشیدن  ِ دیگری ...

       

           

          

           

             

            

            

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید