من ...

                       

                                 

                       حیران  میان  ِ  هزار  راه  را ...

                       گمشده ... ،

                       گمشده  در  یک  بُن بَست  را ...

                       تنها  می گویند ...

            

               

               

               

                 

                    

                       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید