فلسفه ...

             

                           

                 دکارت  یک  چیزی  برای  ِ خودش  گفته  که  " می اندیشم  پس هست َم ... " ،

                 نه  آقا جان ... ،

                 فلسفه ی  ِ  وجودی  این  است  :

                 گریه می کنم ...

                 پس  نیستی ...

                

               

                  

               

           

             

             

   

.

/ 0 نظر / 5 بازدید