بد نام ...

                

                            

                            تنهائی  ِ  آدم هایی  مثل  ِ  من ...

                            مثل ِ  گدائی  ته ِ  یک  کوچه ی  ِ  بُن بست  ...

                            فقط  اسم  بدنامی  دارد ...

      

          

        

          

          

           

              

.

/ 0 نظر / 6 بازدید