تحریف ...

               

                            

                    به  کدامین  گناه  کشته  شدند ... ؟! ،

                    به  کدامین  گناه ...

                    زنده  مانده ایم  ... ؟!

              

                  

                  

                    

                     

                   

                           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید