نامه ...

 

 

 

                          پستچی ها  خانه ها  را  با  نامه ها  می شناسند ... ،

                          خانه ی  ِ  خانمی  که  پسرش  آمریکاست ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  قسط  ِ  بانک  دارد ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  بازنشسته  است ... ،

                          خانه ی  ِ  خانمی  که دخترش  دانشجوست ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  هیچ وقت  نامه  ندارد ...

          

          

          

         

         

         

         

         

            

.

/ 0 نظر / 3 بازدید