رد ...

                          

                                 

                                     م  ن ...

                                     تا ...

                                     م  ر د  ن ...  ،

                                     فاصله ام ... ،

                                     رد  شدن از این ...

                                     " آزمون  ِ  تلخ  ِ زنده  به گوری "  است ...

            

               

                        

                            

                         

                            

                        

         

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

چه تلخ...[متفکر] فکر کردن بهش سخت بود...بهتره لبخند بزنم [لبخند]