داغ ...

                        

          

             

              دوست َت  دارم  سرب  ِ  داغ  است ...

              بگوئی  می سوزاند ... ،

              داغ  می اندازد ... ،

              لب  را  ور می کشد  و جز سینه ی  ِ سوخته ی  ِ  لاجرَم  از سکوت  نمی دهد ... ،

              اگر  داغ  ِ  سکوت  بر لب  نداری  ...

              آن  چه  گفته ای ...

              دوست َت  دارم  نبوده ...

       

        

          

        

         

.

/ 0 نظر / 6 بازدید