مبغول الذمه ...

                   

                     

                     زمانی  در روز هست ...

                     مثل  وقت  ِ  نماز  که  اگر  بگذرد  قضا  می شود ... ،

                     اگر در آغوش  نکشی  و در آغوش  نروی ...

                     قضا  می شود  لعنتی ... ،

                     ذمه  بر گردن  خواهی  داشت ...

          

            

            

            

          

          

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید