مرد ...

 

 

 

                                   مرد  که  باشی ...

                                   به  تن ِ زن  اشتیاق  داری  امّا ...

                                   به  زن ِ زن  احتیاج ...

 

 

 

 

 

 

       

        

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید