تحمل ...

             

                   

                دارم  دیوانه  می شوم  و  البته  این  درد  دارد ... ،

                خُب  این  را  تحمل  می کنم  ... ،

                این که خود َم دارم می بینم که دارم دیوانه می شوم را به خدا نمی توان َم  ...

            

               

                  

                 

                

              

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید