منتظر ...

                    

                                          

                       این روزها  چه  بیهوده  منتظر َم  ... ،

                       مثل   ِ تمام  ِ  صندوق های  ِ  زرد  ِ  پُست ...

              

                    

                   

                   

                        

                    

                                

            

.

/ 0 نظر / 5 بازدید