یک حرف ...

                        

                          

                                  غزل ...

                                  حرف ...

                                  طنز ...

                                  لیچار ...

                                  مرثیه ...

                                  دری وری ...

                                  اصلن  ک.س ِ  شعر  یا  ک.ی.ر ِ  نثر  ... ،

                                  چه فرق می کند ... ؟ ،

                                  آدم  ...

                                  تنهائی  ...

                                  تنهائی اش  را  گریه  می کند ... ،

                                  باقی ش  زیاده  است  و ...

                                  زیاده جسارت ... 

         

             

                 

                   

                      

                  

                   

              

.

/ 0 نظر / 6 بازدید